FNTT pareigūnų integracija

Į pensiją besiruošiantiems FNTT pareigūnams: kaip palengvinti integraciją į darbo rinką ir kokios medicininės reabilitacijos priemonės taikomos?

Siekiant palengvinti į pensiją besiruošiančių Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnų prisitaikymą prie pakitusios aplinkos, pareigūnams sudaryta galimybė dalyvauti Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos, arba Integracijos sistema, priemonių įgyvendinime.

Visas Integracijos sistemos procedūras reglamentuoja Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas.

 

Kas sudaro Integracijos sistemą?

Integracijos sistemą sudaro keli komponentai:

  • integracijos į darbo rinką priemonės: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant, individualios užimtumo veiklos planavimo, kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo ir kt. paslaugos. Jas teikia Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Užimtumo tarnyba);
  • medicininės reabilitacijos paslaugos: poreikį reabilitacijai nustato Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras. Šia galimybe pasinaudoti pareigūnai gali ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo jų tarnybos pabaigos dienos;
  • pačios FNTT, kurioje tarnauja tarnybą baigiantis pareigūnas, taikomos priemonės (psichologinė pagalba ir (arba) informavimas apie galimybes įsidarbinti statutinėje įstaigoje, kai tokia galimybė yra).

Integracijos sistemos priemonės taikomos asmenims, kurie jau yra išėję iš tarnybos ir turi teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą arba pareigūnų ir karių valstybinę netekto darbingumo pensiją, t. y. buvę pareigūnai.

Jomis pasinaudoti taip pat gali tie asmenys, kuriems iki Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatyme nustatytos teisės gauti valstybinę pensiją liko ne daugiau kaip 12 mėnesių, t. y. tarnybą baigiantys pareigūnai.

 

Kaip įgyvendinamos Integracijos sistemos priemonės?

Integracijos sistemos priemonės įgyvendinamos trimis etapais:

  • Pirmasis etapas – informacinis, per kurį tarnybą baigiantys pareigūnai informuojami apie numatomą jų tarnybos pabaigos (kai pareigūnai atleidžiami iš tarnybos ir įgyja teisę į valstybinę pensiją) laiką (datą) ir galimybę jiems pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis;
  • Antrasis etapas – parengiamasis, per kurį nustatomas tarnybą baigiantiems pareigūnams taikytinų Integracijos sistemos priemonių poreikis ir taikomos integracijos į darbo rinką priemonės, skirtos tarnybą baigiantiems pareigūnams;
  • Trečiasis etapas – paslaugų, per kurį tarnybą baigiantiems ir buvusiems pareigūnams (toliau – pareigūnai) teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos ir (arba) integracijos į darbo rinką priemonės, taip pat statutinės įstaigos teikiama pagalba.

        
FNTT pareigūnai dėl Integracijos sistemos priemonių gali kreiptis į nurodytus asmenis:

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Personalo valdymo grupės vyriausioji specialistė Sonata Bagdonienė tel. (8 5) 271 7400.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Personalo valdymo grupės personalo specialistė Vytautė Masiulienė, tel. (8 5) 271 7412.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Valdymo organizavimo skyriaus psichologė Karolina Bajoriūnienė, tel. (8 5) 271 6680.

 

Užimtumo tarnybos informacija

Integracijos į darbo rinką priemones taiko Užimtumo tarnyba, kuri savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie Užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius tarnybą baigiantiems ir buvusiems pareigūnams ir kariams (daugiau informacijos adresu https://uzt.lt/darbo-ieskantiems/paslaugos-pareigunams-ir-kariams/214).

Užimtumo tarnyboje skiriami specialistai, atsakingi už pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimą bei pareigūnų ir karių, kuriems taikomos integracijos į darbo rinką priemonės, apskaitą.

Aktualus Užimtumo tarnybos specialistų sąrašas kartu su jų kontaktiniais duomenimis (vardu, pavarde, tarnybinio telefono numeriu, tarnybinio elektroninio pašto (toliau – el. paštas) adresu) integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimo tikslu skelbiamas Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

Darbo galimybių į pensiją besiruošiantys FNTT pareigūnai gali ieškoti ir savarankiškai arba pasinaudoję Užimtumo tarnybos ir (ar) privačių įdarbinimo tarpininkų paslaugomis. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje veikiančios įdarbinimo paslaugas teikiančios privačios įmonės, teikiančios tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, turi pateikti Užimtumo tarnybos informacinį pranešimą apie savo statusą ir asmenims suteiktas paslaugas. Svarbu pažymėti, kad už tarpininkavimą įdarbinant šios įmonės iš darbo ieškančio asmens negali rinkti nei tiesioginių, nei netiesioginių mokesčių. Šį reikalavimą pažeidžiančios įmonės yra baudžiamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacija apie medicininės reabilitacijos paslaugas

Medicininės reabilitacijos paslaugos apima medicininės reabilitacijos ir psichologinės pagalbos priemones. Medicininės reabilitacijos paslaugomis buvę pareigūnai gali pasinaudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-762 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų medicininės reabilitacijos, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, kai tai iš dalies apmokama arba neapmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Kita svarbi informacija

Daugiau kitos aktualios informacijos galima rasti Vidaus reikalų ministerijos internetiniame puslapyje.

Atnaujinimo data: 2023-10-13