Sankcijos susijusios su terorizmu

Lietuvoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, susijusios su terorizmu, nustatytos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijomis (jos įgyvendinamos ir ES teisės aktais) ir savarankiškomis ES ribojamosiomis priemonėmis. Šios priemonės įgyvendinamos pagal Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą.

Lietuva netaiko autonominių (t. y. savo pačios iniciatyva priimtų) sankcijų, susijusių su terorizmu: nėra priimta jokio nacionalinio teroristų ar su jais siejamų asmenų sąrašo.

 

JUNGTINIŲ TAUTŲ SAUGUMO TARYBOS RIBOJAMOSIOS PRIEMONĖS

Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje įsteigti du komitetai, kurie sprendžia tarptautinių sankcijų, nustatytų teroristinėms organizacijoms ir su jomis siejamais asmenims, klausimus:

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įkurtas pagal rezoliucijas 1267 (1999) ir 1989 (2011), koordinuoja su „Al-Qaida“ susijusių asmenų, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašą. Informacija apie sankcijų komiteto veiklą, susijusius teisės aktus, taikomas sankcijas ir išimtis bei kita susijusi informacija pateikiama Sankcijų komiteto tinklalapyje.

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įkurtas pagal rezoliuciją 1988 (2011), nuolat atnaujina Talibanui priklausančių bei su juo susijusių asmenų sąrašus. Šiems asmenims taikomos tarptautinės sankcijos, kurias sudaro kelionių apribojimai, lėšų užšaldymas, ginklų embargas. Informacija apie sankcijų komiteto veiklą, susijusius teisės aktus, taikomas sankcijas ir išimtis bei kita susijusi informacija pateikiama Sankcijų komiteto tinklalapyje.

 

EUROPOS SĄJUNGOS RIBOJAMOSIOS PRIEMONĖS

Europos Sąjungos taiko priemones, nukreiptas prieš asmenis ir jų grupes, įvardytus vadinamajame „ES terorizmo sąraše“ (angl. EU terrorism list), kuris remiasi ES bendrąja pozicija 2001/931/BUSP (taip pat reglamentu (EB) Nr. 2580/2001) ir ją keičiančiuose bei įgyvendinančiuose teisės aktuose. Į šį sąrašą įtraukiami su terorizmo veikla susiję asmenys bei organizacijos, kuriems taikomos ES sankcijos.

Atnaujinimo data: 2023-10-04