Tarptautinių sankcijų privalomumas, apimtys ir draudimai

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ PRIVALOMUMAS

Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų privalo laikytis ir jas įgyvendinti visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, pagal tarptautines sankcijas nustatančių teisės aktų reikalavimus apriboję subjektų disponavimą lėšomis ar ekonominiais ištekliais, apie tai per 2 darbo dienas informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą.

Juridiniai asmenys ir kitos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą apie tai, kad jų savininkai, dalyviai yra subjektai, kuriems taikomos finansinės sankcijos, taip pat apie tai, kad juridinį asmenį ar kitą organizaciją, neturinčią juridinio asmens statuso, valdo ar kontroliuoja subjektai, kuriems taikomos finansinės sankcijos, per 2 darbo dienas nuo tokios informacijos paaiškėjimo dienos.

Būtina imtis veiksmų, privalomų dėl Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų, ir (arba) susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, jeigu dėl to būtų nesilaikoma ar išvengiama Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytų apribojimų ir įpareigojimų.

Faktas apie tarptautinių sankcijų taikymą įrašomas valstybės registruose ar valstybės informacinėse sistemose, kai duomenys apie subjektą, kuriam taikomos sankcijos, ar jo turtą arba šį turtą apibūdinantys duomenys tvarkomi tame valstybės registre ar valstybės informacinėje sistemoje.

Informaciją apie priimtus sprendimus dėl subjektų, kuriems taikomos sankcijos dėl jų sąsajų su subjektais, įtrauktais į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašus, šias sankcijas įgyvendinantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojams teikia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.

 

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO APIMTIS

Tarptautinės sankcijos, nustatytos tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais, įgyvendinamos visa apimtimi.

Tarptautinės sankcijos, nustatytos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijomis, Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos visa apimtimi ir tiesiogiai.

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, rekomenduojamas tarptautines sankcijas Lietuvos Respublika įgyvendina, atsižvelgdama į tai, ar jas įgyvendinti yra būtina norint pasiekti tarptautinių sankcijų įstatyme nustatytus tikslus.

Tarptautinės sankcijos nustatomos tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos reglamentais bei LR Vyriausybės nutarimais, kurie įgyvendina kitus ES teisės aktus, Jungtinių Tautų rezoliucijas bei Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos sprendimus.

Tam tikrais atvejais finansinės institucijos ar ekonominės veiklos subjektai pasirenka įgyvendinti ir trečiųjų šalių (tarp jų – Jungtinių Amerikos Valstijų ir Jungtinės Karalystės) sankcijas, tačiau tokiems atvejams Lietuvoje galiojantis tarptautinių sankcijų reglamentavimas nėra taikomas. Tačiau pažymėtina, kad dėl trečiųjų šalių taikomų sankcijų galimo ekstrateritorinio poveikio jų nesilaikymas gali sukelti neigiamų ekonominių pasekmių.

 

DRAUDIMAS SUDARYTI IR VYKDYTI SANDORIUS IR PRIEVOLES, JŲ NEVYKDYMO TEISINĖS PASEKMĖS

Draudžiama sudaryti sandorius ir prisiimti naujas prievoles, kurių vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, – tokie sandoriai yra niekiniai ir negalioja.

Draudžiama tarptautinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiu vykdyti sandorius ir prievoles, kurių vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

Sandoriai, kurie buvo sudaryti, ir prievolės, kurios atsirado iki nustatant tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimą, turi būti nedelsiant nutraukti vienašališkai ar šalių susitarimu arba jų vykdymas sustabdytas tarptautinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiu.

Fiziniams ir juridiniams asmenims už sandorių ir prievolių nevykdymą dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo civilinė atsakomybė netaikoma arba jie nuo jos atleidžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2023-10-04