Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojas – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT), juridinio asmens kodas 188608786, adresas: Šermukšnių g. 3, LT-01106 Vilnius.

FNTT duomenų apsaugos pareigūnas – Monika Veržukauskaitė el. p. [email protected]

Jūsų, kaip duomenų subjekto duomenis, įgyvendinant FNTT pavestus uždavinius – nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo, baudžiamojo persekiojimo, kriminalinės žvalgybos tvarkome (renkame, saugome, analizuojame ir atliekame kitus duomenų tvarkymo veiksmus), laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) reikalavimų.

Jūs, kaip duomenų subjektas turite šias teises, numatytas Įstatyme:

 • teisė susipažinti su asmens duomenimis;
 • teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 • teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas gali būti apribotas siekiant:

 • netrukdyti atlikti oficialius arba teisinius nagrinėjimus, tyrimus ar procedūras;
 • nepakenkti nusikalstamų veikų prevencijai, tyrimui, atskleidimui ar baudžiamajam persekiojimui už nusikalstamas veikas arba bausmių vykdymui;
 • užtikrinti visuomenės saugumą;
 • apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves.

Jūsų duomenis, įgyvendinant visuomenės informavimą apie FNTT veiklą ir (ar) rezultatus  bei kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose FNTT nustatytus uždavinius tvarkome (renkame, saugome, analizuojame ir atliekame kitus duomenų tvarkymo veiksmus) laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR):

 • Asmenų, pareiškusių norą tarnauti FNTT, arba pretendentų į FNTT darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, įdarbinimo tikslais ir specialiosios teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informaciją suteikimo tikslais, asmenų pareiškusių norą atlikti savanoriškos ar profesinės veiklos praktiką FNTT, praktikos atlikimo tikslais;
 • Teisinių prievolių vykdymo ir FNTT teisėtų interesų įgyvendinimo tikslais;
 • Vidaus administravimo tikslais;
 • Asmenų pateiktų raštų, pranešimų, prašymų, skundų, pareiškimų nagrinėjimo tikslais;
 • Įslaptintos informacijos apsaugos, turto užtikrinimo tikslais yra vykdomas vaizdo stebėjimas;
 • FNTT naujienas prenumeruojantiems vartotojams jų siuntimo tikslais.

Jūs, kaip duomenų subjektas turite šias teises, įtvirtintas BDAR:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Atkreiptinas dėmesys, jog BDAR yra nustatyti atvejai, kai šios duomenų subjektų teisės neįgyvendinamos arba nustatytos sąlygos, kurias turi atitikti duomenų tvarkymas, kad tam tikra teisė būtų įgyvendinta.

Pastarųjų teisių įgyvendinimas nėra absoliutus ir gali būti apribotas BDAR siekiant užtikrinti:

 • nacionalinį saugumą;
 • gynybą;
 • visuomenės saugumą;
 • nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar patraukimą už jas baudžiamojon atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų vykdymą, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevenciją;
 • kitus ES ar valstybės narės svarbius tikslus, susijusius su bendrais viešaisiais interesais;
 • ir kt.

  

FNTT pateikiant prašymą dėl teisių įgyvendinimo turi būti patvirtinta Jūsų, kaip duomenų subjekto tapatybė:

 • kai prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į FNTT – pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar patvirtintą kopiją;
 • kai prašymas pateikiamas paštu – pridedant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją;
 • kai prašymas įteikiamas per atstovą – pateikus atstovavimą patvirtinantį dokumentą, atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą arba tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją ir duomenų subjekto tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją;
 • kai prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašius elektroniniu parašu.

* Siekiant užtikrinti konfidencialumą ir kreipiantis į FNTT duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta FNTT duomenų apsaugos pareigūnui.

Pavyzdinė prašymo forma

Pavyzdinė prašymo forma nusikalstamų veikų tyrimo atveju

Skundus dėl FNTT veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai:

https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. [email protected]

Jums lankantis mūsų interneto svetainėje FNTT naudoja techninio pobūdžio slapukus (angl. cookies), siekiant užtikrinti tinkamą ir saugų svetainės veikimą.

Atnaujinimo data: 2023-10-13