PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 481
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 23
redakcija)

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vidaus reikalų ministerija), kurios paskirtis – tirti ir atskleisti nusikaltimus, kitus teisės pažeidimus finansų sistemai ir su jais susijusius nusikaltimus, kitus teisės pažeidimus.

2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu (toliau – Vidaus tarnybos statutas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, šiais nuostatais.

3. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Tarnybos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Vidaus reikalų ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos veiklą, sprendžia kitus jos, kaip Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

5. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Tarnybos adresas – Šermukšnių g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika.

6. Tarnybos vieši pranešimai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje (www.fntt.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Šie nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu vidaus reikalų ministro teikimu. 

II. TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS 

8. Tarnybos veiklos tikslas – apsaugoti valstybės finansų sistemą – atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, kitus teisės pažeidimus, vykdyti jų prevenciją. Svarbiausieji Tarnybos uždaviniai siekiant jai nustatyto veiklos tikslo yra šie:

8.1. apsaugoti valstybės finansų sistemą nuo nusikalstamo poveikio;

8.2. užtikrinti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų, susijusių su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir naudojimu, atskleidimą ir tyrimą;

8.3. atskleisti ir tirti nusikaltimus, kitus teisės pažeidimus finansų sistemai ir su jais susijusius nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus;

8.4. vykdyti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų finansų sistemai ir su jais susijusių teisės pažeidimų prevenciją;

8.5. vykdyti kitus įstatymuose Tarnybai nustatytus uždavinius.

9. Tarnyba, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

9.1. atskleidžia ir tiria veikas, susijusias su mokesčių mokėtojų apgaulingu ar aplaidžiu apskaitos tvarkymu, žinomai neteisingų duomenų apie mokesčius, valstybės (savivaldybės) rinkliavas ir kitas įmokas teikimu atsakingoms institucijoms ir įstaigoms, mokesčių, valstybės (savivaldybės) rinkliavų, valstybinio socialinio draudimo ir kitų įmokų vengimu, nustatyta tvarka patvirtintų ataskaitų nepateikimu, ir kitus teisės pažeidimus, susijusius su mokesčiais, valstybės (savivaldybės) rinkliavomis, valstybinio socialinio draudimo ir kitomis įmokomis;

9.2. atskleidžia ir tiria veikas, susijusias su nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu, vertybinių popierių neteisėta apyvarta, kitas neteisėtas veikas, susijusias su finansų sistema, išskyrus veikas, susijusias su netikrais pinigais;

9.3. atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir naudojimu;

9.4. vykdo kriminalinę žvalgybą, atlieka ikiteisminį tyrimą, ūkinės finansinės veiklos tyrimą;

9.5. atlikdama Tarnybos funkcijas pagal kompetenciją, raštu teikia informaciją apie valstybės turto privatizavime dalyvaujančių asmenų patikimumą;

9.6. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisėsaugos, kitomis institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis Tarnybos kompetencijos klausimais;

9.7. įgyvendina prevencines priemones, užkertančias kelią mokesčių, valstybės (savivaldybės) rinkliavų ir kitų įmokų vengimui, valstybės ir savivaldybių biudžetų ir fondų lėšų, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų pasisavinimui ir iššvaistymui, taip pat pinigų plovimo prevencijos priemones;

9.8. rengia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių nusikaltimų, kitų teisės pažeidimų finansų sistemai ir su jais susijusių teisės pažeidimų tyrimą, tobulinimo ir teisės aktų, reglamentuojančių nusikaltimų, kitų teisės pažeidimų finansų sistemai ir su jais susijusių teisės pažeidimų tyrimą, projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų poveikio kriminogeninei situacijai;

9.9. atskleidžiant ir tiriant nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus finansų sistemai ir įgyvendinant prevencines priemones, koordinuoja kitų institucijų ir jų informacinių sistemų sąveiką;

9.10. koordinuoja valstybės institucijų ir kitų įstaigų bendradarbiavimą su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF);

9.11. renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų neteisėtą gavimą ir naudojimą;

9.12. kaupia, saugo ir analizuoja informaciją, reikalingą Tarnybos uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;

9.13. atlieka kitas įstatymų nustatytas funkcijas. 

III. TARNYBOS TEISĖS 

10. Tarnyba, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo ir atlikdama jai pavestas funkcijas, pagal kompetenciją turi teisę gauti iš kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat įstaigų, įmonių, organizacijų ir kitų asmenų informaciją ir pasiūlymus jos kompetencijai priskirtais klausimais.

11. Tarnyba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

IV. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

12. Tarnybos veikla organizuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtą ir vidaus reikalų ministro patvirtintą metinį veiklos planą, kuris skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje. Kaip vykdomas Tarnybos metinis veiklos planas, vertina Tarnybos Vidaus audito skyrius.

13. Tarnybos administracijos padalinių veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Tarnybos direktoriaus tvirtinamos Tarnybos vidaus tvarkos taisyklės, administracijos padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.

14. Tarnybos administracijos struktūrą tvirtina vidaus reikalų ministras Tarnybos direktoriaus teikimu.

15. Tarnybai vadovauja direktorius, kurį 5 metams į pareigas Vidaus tarnybos statute nustatytos atrankos būdu skiria ir iš jų atleidžia vidaus reikalų ministras. Tarnybos direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui.

16. Tarnybos direktorius:

16.1. sprendžia Tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus, koordinuoja Tarnybos veiklą ir už ją atsako;

16.2. užtikrina, kad Tarnybos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro įsakymai;

16.3. teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl Tarnybos padalinių steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo, teikia tvirtinti Tarnybos pareigybių sąrašą;

16.4. skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos valstybės tarnautojus (išskyrus Tarnybos direktoriaus pavaduotojus) ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

16.5. pagal kompetenciją priima įsakymus; prireikus priima kartu su kitų valstybės institucijų ar įstaigų vadovais bendrus įsakymus;

16.6. skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems pašalpas, taip pat teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl Tarnybos statutinių valstybės tarnautojų skatinimo;

16.7. teikia įgaliotoms valstybės institucijoms Tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų poreikio ir valstybės kapitalo investicijų projektus;

16.8. atstovauja Tarnybai bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, organizacijomis, pasirašo bendradarbiavimo susitarimus;

16.9. atstovauja valstybei užsienyje;

16.10. nustato Tarnybos vidaus darbo tvarką;

16.11. atlieka kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

17. Tarnybos direktorius turi pavaduotojus, kuriuos į pareigas skiria ir iš jų atleidžia vidaus reikalų ministras Vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka. Tarnybos direktoriaus pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Tarnybos direktoriui.

18. Laikinai nesant Tarnybos direktoriaus, jo funkcijas atlieka vidaus reikalų ministro paskirtas vienas iš Tarnybos direktoriaus pavaduotojų. 

V. TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

19. Tarnybos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Tarnybos direktorius.

20. Tarnybos finansų kontrolė atliekama Tarnybos direktoriaus patvirtintų Tarnybos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

21. Tarnybos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, vidaus auditą – Tarnybos Vidaus audito skyrius.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme nustatyta tvarka.

––––––––––––––––

Dokumentas  e-tar portale

Atnaujinimo data: 2023-10-04