Tarptautinės finansinės sankcijos. Įgyvendinimas

Finansinės sankcijos – subjektų, kurių atžvilgiu įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, teisių valdyti, naudoti ir disponuoti pinigais, vertybiniais popieriais, daiktais, kitu turtu ir turtinėmis teisėmis apribojimai; mokėjimų apribojimai subjektams, kurių atžvilgiu įgyvendinamos tarptautinės sankcijos; kiti finansinės veiklos apribojimai.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, pagal tarptautines sankcijas nustatančių teisės aktų reikalavimus apriboję subjektų disponavimą lėšomis ar ekonominiais ištekliais, apie tai per 2 darbo dienas informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą.

Juridiniai asmenys ir kitos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą apie tai, kad jų savininkai, dalyviai yra subjektai, kuriems taikomos finansinės sankcijos, taip pat apie tai, kad juridinį asmenį ar kitą organizaciją, neturinčią juridinio asmens statuso, valdo ar kontroliuoja subjektai, kuriems taikomos finansinės sankcijos, per 2 darbo dienas nuo tokios informacijos paaiškėjimo dienos.

 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, įgyvendindama Tarptautinių sankcijų įstatymo 11 straipsnyje nurodytas kompetentingos institucijos funkcijas, koordinuoja, prižiūri ir užtikrina finansinių sankcijų (apribojimų disponuoti lėšomis ir ekonominiais ištekliais) įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje:

  • kontroliuoja, taip pat reguliariai tikrina ir renka duomenis apie finansinių sankcijų įgyvendinimą iš finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų, kurie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 7 ir 10 dalyse;
  • savo iniciatyva arba užsienio valstybių kompetentingų institucijų, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų ar kitų subjektų pateiktos informacijos pagrindu, pagal tarptautines sankcijas reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytus kriterijus nustačiusi, kad juridinis asmuo ar kita organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojama subjekto, kuriam taikomos sankcijos, priima įsakymą, kuriuo nustatoma, kad finansinės sankcijos turi būti taikomos ir tam nuosavybės teise priklausomam ar kontroliuojamam juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai, neturinčiai juridinio asmens statuso. Priimtų įsakymų pagrindu sudarytas arba atnaujintas juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos, sąrašas per 2 darbo dienas nuo atitinkamų įsakymų priėmimo viešai paskelbiamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos interneto svetainėje ir pateikiamas valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojams;
  • priima tarptautines sankcijas reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus sprendimus dėl išimčių taikymo arba leidimų netaikyti apribojimų ir įpareigojimų suteikimo Vyriausybės nutarime dėl Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros apraše nustatyta tvarka;
  • apibendrina ir skelbia informaciją apie pritaikytas finansines sankcijas.

 

Tarptautinių sankcijų įstatymo 8 straipsniu įtvirtintas laikinojo administratoriaus, kuris yra atsakingas už sankcionuoto subjekto turto valdymą, institutas. Laikinasis administratorius skiriamas finansų ministro sprendimu tais atvejais, kai įšaldytų lėšų ir (arba) ekonominių išteklių vertė yra 10 milijonų eurų ir daugiau, įmonėje dirba daugiau nei 500 darbuotojų,  ir kai tai būtina, siekiant išvengti neigiamų socialinių, ekonominių, ekologinių ar kitų svarbių pasekmių visuomenei ar valstybei bei užtikrinti Lietuvoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų laikymąsi.

Laikinojo administratoriaus veiklos sąlygos nustatomos laikinojo administravimo sutartyje, sudaromoje Finansų ministerijos ir laikinojo administratoriaus. Finansų ministras nustato laikinojo administratoriaus paskyrimo terminą, įgaliojimus, funkcijas ir veiksmus, kuriuos laikinasis administratorius gali atlikti tik Finansų ministerijai iš anksto pritarus, t. y. laikinasis administratorius, vykdydamas savo funkcijas, veiksmus derina su Finansų ministerija.

Laikinasis administratorius skiriamas ne ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui. Išimtiniais atvejais laikinojo administratoriaus paskyrimo terminas finansų ministro sprendimu gali būti pratęsiamas.

Laikinasis administratorius priima sprendimus dėl ekonominių išteklių realizavimo. Lėšos, gautos realizavus ekonominius išteklius, laikomos Lietuvos Respublikos finansų įstaigos depozitinėje sąskaitoje.

Atskiro FNTT sprendimo dėl išimčių ar leidimų netaikyti apribojimų ir įpareigojimų, nurodytų tarptautines sankcijas nustatančiuose teisės aktuose, nereikia.

Laikinąjį administratorių Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnyje nurodytam licencijuotam ar kitokios formos veiklos leidimą turinčiam ir Lietuvos banko prižiūrimam finansų rinkų dalyviui, kai dėl šio finansų rinkų dalyvio, jo savininko ar jį kontroliuojančio asmens Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, taip pat kai yra kitų Tarptautinių sankcijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų, turi teisę paskirti Lietuvos bankas.

Atnaujinimo data: 2023-10-04