>
DataNumerisPavadinimas
2023 m. vasaris Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu (FATF) 40 rekomendacijų kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu bei masinio naikinimo ginklo platinimu
2018-05-30(ES) 2018/8432018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/138/EB ir 2013/36/ES (Tekstas svarbus EEE)
2018-07-27(ES) 2018/1467Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1467, kuriuo dėl Pakistano įtraukimo į priedo I punkto lentelę iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849
2015-05-20(ES) 2015/847Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir naikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1781/2006
2016-07-142016/1675

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes

2015-05-20(ES) 2015/849Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB
2008-03-112008/20/EBEuropos Parlamento ir Tarybos direktyva, iš dalies keičianti Direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais
2006-11-151781/2006Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas
2006-08-012006/70/EBKomisijos direktyva, nustatanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB įgyvendinimo priemones, susijusias su politikoje dalyvaujančių asmenų apibrėžimu, ir supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūroms taikomus techninius kriterijus bei išimtis, suteikiamas dėl to, kad finansine veikla verčiamasi retai arba labai ribotai
2005-10-261889/2005

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės

2005-10-262005/60/EB

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui

2005-02-242005/212/TVR

Tarybos pamatinis sprendimas dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo

2000-10-17

2000/642/TVR

Tarybos sprendimas dėl valstybių narių finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimo susitarimų dėl keitimosi informacija

1999-12-09 Tarptautinė konvencija dėl kovos su terorizmo finansavimu
1990-11-08 Europos konvencija dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo

Kitus FATF dokumentus galima rasti FATF interneto svetainėje

 

Atnaujinimo data: 2023-10-23