2024-04-22

Patvirtinti nauji ataskaitų teikimo reikalavimai juridiniams asmenims ir finansų sektoriui

Europos Sąjunga, siekdama padidinti finansinį saugumą ir pašalinti galimą riziką, susijusią su lėšų pervedimais, 12-uoju sankcijų paketu 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau – Reglamentas), papildė 5r straipsniu, kuriuo nustatė naujus ataskaitų teikimo reikalavimus juridiniams asmenims ir asmenims, turintiems esminių ryšių su Rusija, bei finansų sektoriui.

Naujasis reikalavimas suteiks nacionalinėms kompetentingoms institucijoms daugiau informacijos apie lėšų, susijusių su Rusijai priklausančiais subjektais, srautus iš Europos Sąjungos, leis geriau įvertinti, ar dėl tam tikrų rūšių pervedimų kyla su Rusija susijusių sankcijų pažeidimo rizika, ir padės nustatyti Rusijos pajamų šaltinius.

Prievolė teikti ataskaitas pagal 5r straipsnį taikoma Europos Sąjungos juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms, kurių daugiau kaip 40 proc. nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, Rusijos piliečiui arba Rusijoje gyvenančiam fiziniam asmeniui. Minėtieji subjektai nuo 2024 m. gegužės 1 d. per dvi savaites nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos turi pateikti ataskaitą valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, kompetentingai institucijai ir išsamiai aprašyti visus per tą ketvirtį tiesioginiais ar netiesioginiais būdais iš Europos Sąjungos pervestus didesnius nei 100 000 EUR pervedimus.

Reglamento 5r straipsnyje numatyta lygiagreti prievolė kredito ir finansų įstaigoms teikti ataskaitas apie lėšų pervedimus iš Europos Sąjungos, viršijančius 100 000 EUR, kuriuos jos tiesiogiai ar netiesiogiai inicijavo, anksčiau nurodytiems juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms. Ši prievolė bus taikoma nuo 2024 m. liepos 1 d., o ataskaitas teikiančios įstaigos per dvi savaites nuo kiekvieno pusmečio pabaigos turi pateikti ataskaitą valstybės narės, kurioje yra įsikūrusios, kompetentingai institucijai.

Lietuvoje ataskaitos turi būti teikiamos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai el. paštu [email protected]. Teikiant ataskaitas galima naudotis Europos Komisijos rekomenduojama informacijos teikimo forma.

Tarybos reglamentą (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, galima rasti čia.

Europos Komisijos išaiškinimus dėl Reglamento 5r straipsnio įgyvendinimo galima rasti čia.

Išsamesnę informaciją apie teikiamas ataskaitas galima rasti FNTT tinklalapio dalies „Dažnai užduodami klausimai“ (DUK) skiltyje „Tarptautinės sankcijos“.